Handreiking Christelijke LHBTI’s voor gemeenten

De positie van christelijke LHBTI’s versterken

Prijs

€0,00

In opdracht van

LCC+

Movisie

Voor deze handreiking werkte LCC+ samen met Movisie; Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Door beleid, activiteiten en het stimuleren en faciliteren van het gesprek.

Regenboogbeleid is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid voor lesbische vrouwen, homosek- suele mannen, biseksuelen, transgender personen en mensen met een intersekse ervaring (LHBTI’s)
in de gemeente. Nederland kent inmiddels al 54 Regenbooggemeenten. Er zijn stappen gezet en de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s is in veel van deze gemeenten steeds zichtbaarder. Tegelijkertijd blijkt het voor christelijke LHBTI’s nog niet vanzelfsprekend dat zij kunnen leven zoals zij graag willen.

Negatieve opvattingen over LHBTI’s binnen een deel van de christelijke geloofsgemeenschap maken dat christelijke LHBTI’s zich in een extra kwetsbare positie kunnen bevinden. Denk aan een verhoogde kans op eenzaamheid, suïcide en problemen met zelfacceptatie. Een gemeente kan het gesprek stimuleren en faciliteren om de positie van christelijke LHBTI’s te versterken. Deze handreiking bevat kennis, tips en voorbeelden uit de praktijk om gemeenten daarmee te helpen.

Amersfoort is al jaren een regenbooggemeente en voert een actief beleid voor veiligheid en acceptatie van LHBTI’s, voor haar inwoners en (regio)bezoekers. Vaak is het voor omliggende gemeenten door schaalgrootte, achtergronden van hun inwoners en (soms) weerstand een stuk lastiger om een expliciet LHBTI-beleid te voeren. Welke aanpak daar past verschilt per gemeente. Maatwerk is daarbij geboden. Maar de gemeenten staan daarin niet alleen. Zij hoeven niet afzonderlijk het wiel opnieuw uit te vinden. Ik roep gemeenten graag op om van elkaar te leren en samen te werken op dit onderwerp. En zo actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving waar alle inwoners zich welkom voelen en meedoen.

Meer informatie over het product

Deel I. Christenen en LHBTI
Deel II. Wat kan een (regenboog)gemeente doen?
– Gemeentelijk beleid en activiteiten;
– Stimuleren en ondersteunen van een dialoog met en in kerkelijke gemeenten en scholen;
– Stimuleren en ondersteunen van informatie en hulpvoorzieningen voor de doelgroep;
– Stimuleren en ondersteunen van (ontmoetings)activiteiten voor christelijke LHBTI’s.
Deel III. Verder kijken
Deel IV. Verder lezen
Deel V. Tools ontwikkeld door LCC+ en meer informatie
Begin 2019 is de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring gepubliceerd. Deze verklaring is een reactie van conservatieve christenen op de ruimere kijk op het huwe- lijk en seksualiteit binnen christelijk Neder- land. Volgens de conservatieve christenen passen homoseksuele relaties niet binnen het huwelijk. Ook zijn volgens hen man en vrouw strikt gescheiden genders. De verkla- ring leidde tot veel discussie in de media, binnen kerken en geloofsgemeenschappen. In november 2020 ontstond er opnieuw commotie in de media nadat minister Slob omstreden uitspraken deed over religieuze scholen en homoseksualiteit. Als gevolg van deze discussies spreken kerken zich steeds meer uit voor een open en inclusieve gemeenschap, ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele- en transgender personen en mensen met een intersekse-ervaring (LHBTI-personen). Zowel binnen als buiten de kerk. Daarbij is er in het beleid van Regenboogsteden meer aandacht gekomen voor christelijke LHBTI’s. Regenboogsteden zijn steden in Nederland die actief werken aan de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI’s. Deze handreiking bespreekt de positie van christelijke LHBTI’s, de knelpunten waar deze doelgroep mee te maken heeft en hoe je de positie van christelijke LHBTI’s verbetert als (Regenboog)gemeente. Met concrete adviezen ondersteund door praktijkvoorbeelden en bestaande initiatieven om mee samen te werken.
Auteurs: Charlot Pierik, René Broekroelofs en Hans-Dieter de Smit
Eindredactie: Communicatie Movisie
Aantal pagina’s: 16
Bindwijze: PDF (digitale download)
Taal: Nederlands

Meer over LCC+

Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe

Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin

Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.