LKP: ‘Verklaring Leger des Heils Nederland grote sprong voorwaarts’

Leger vindt homoseksualiteit niet langer zonde en zet zich in voor volledige deelname LHBTI’ers

Op dinsdag 21 juni jl. verzond de leiding van het Leger des Heils in Nederland een ‘Verklaring over Diversiteit & Inclusiviteit’ naar alle heilsofficieren met daarbij een begeleidende brief. Tot op heden lijkt de verklaring nog niet openbaar te zijn gemaakt, maar doet deze inmiddels wel de ronde in de media. Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging reageert verheugd op de inhoud van brief en verklaring. Heleen de Boer, voorzitter: ‘Dit is duidelijk een breuk met het beleid tot nu toe en doet LHBTI-heilssoldaten en -officieren in hun toewijding aan het Leger des Heils eindelijk recht.’

Baanbrekend
Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, acht de ‘Verklaring over Diversiteit & Inclusiviteit’ van het Leger des Heils in Nederland alsook de begeleidende brief op dinsdag 21 juni jl. baanbrekend.

De brief stelt dat homoseksualiteit niet als zonde wordt gezien noch als iets afkeurenswaardigs. Elk mens is wonderbaar geschapen naar Gods beeld, zo stelt de brief. Elk mens kan dus een bijdrage leveren aan de gemeenschap. De brief vraagt ook om vergeving, omdat men daarin heeft gefaald het Goede Nieuws uit te leven als een boodschap die stelt dat iedereen welkom is en erbij hoort. Kees Goedegebuur, vice-voorzitter van het LKP: ‘Niet eerder liet een territorie van het wereldwijde Leger des Heils zich zo stellig uit over de eigen uitgangspunten ten faveure van haar LHBTI-leden en zo duidelijk over de eigen, falende praktijk. Dat is verheugend en baanbrekend.’

De verklaring bevestigt ieders recht de eigen genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie te aanvaarden en dit gerespecteerd en zich om die reden niet uitgesloten te zien. De Legerleiding stelt daarbij ‘iedere barrière of vorm van discriminatie weg te nemen, die de toegang en volledige deelname aan lidmaatschap en onze programma’s belemmeren.’ Heleen de Boer, voorzitter: ‘Het Leger des Heils als welzijnsorganisatie kende al lang het non-discriminatiebeginsel. Met deze verklaring is dit beginsel nu eindelijk ook overgenomen voor het kerkgenootschap dat het Leger des Heils ook is. Voor de (oud-)LHBTI-leden van het Leger des Heils moet deze verklaring daarom een enorme genoegdoening zijn, nu zij eindelijk niet langer worden achtergesteld en gelijkwaardig en volop mee mogen doen.’

Praktijk
Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, feliciteert het Leger des Heils in Nederland van harte, en hoopt dat vele soortgelijke kerken en geloofsgemeenschappen zullen volgen. Nu de erkenning er is, zal in de praktijk moeten blijken of die ook werkelijk materialiseert. Het LKP zal daarop blijven toezien en wenst het Leger des Heils alle succes en geduld bij de gesprekken die intern en internationaal ongetwijfeld nog gevoerd moeten worden.

Leger des Heils internationaal
De weg naar erkenning in genoemde brief en verklaring is een lange. Naar aanleiding van een speciale editie van Vrij Nederland in 1982 werd de waardering van homoseksualiteit in de rangen van het Leger des Heils voor het eerst breder onderwerp van gesprek. In 1989 verdwenen enkele gewraakte passages uit de ‘Orders en Reglementen’ voor heilssoldaten onder de vermelding van een lopende discussie met het Internationaal Hoofdkwartier in London. In 1995 leverde de subcommissie ‘Menselijke relaties’ van de Commissie Ethische en Maatschappelijke Vragen een rapport af dat een positieve waardering voorstond. Een twintigtal homoseksuele heilssoldaten verenigde zich in de ‘Roze Brigade’. De ontwikkelingen brachten geen verandering, waarschijnlijk ook onder druk van de internationale leiding. In 2011 boden LKP en COC Nederland de publicatie Uniform uit de kast aan aan de Nederlandse Legerleiding die homoseksuele heilssoldaten portretteerde, vergezeld van elf aanbevelingen. Sindsdien zijn bescheiden veranderingen tot stand gebracht en was er sprake van een groter gedogen (dat was ook daarvoor soms al het geval). ‘Nu is er dan in Nederland de erkenning waar vele jaren op is gewacht, en die naar onze overtuiging recht doet aan de boodschap van het christelijk geloof die niemand wil uitsluiten en werkelijk allen welkom heet’, aldus Kees Goedegebuur, vice-voorzitter van het LKP.

Stichting LKP
De Stichting LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen, mensen met een intersekse conditie en mensen die op een andere manier tot de regenbooggemeenschap behoren, in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Het LKP is een koepelorganisatie van verschillende groepen in het land, waardoor werkzaamheden gecoördineerd worden en gesprekken met de (kerkelijke) overheid (nationaal en internationaal) worden gevoerd.

De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren de houding tegenover LHBTI’s in veel kerken en gemeenschappen ten positieve veranderd, mede door de inspanningen van diverse christelijke LHBTI-organisaties, verenigd in de LCC+ projecten, ondersteund met subsidie van het Ministerie van OCW.

Meer over LCC+
Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe
Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin
Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.